Μενού Κλείσιμο

Το μάθημα του Πληροφορικού Γραμματισμού διδάσκεται 3ώρες την εβδομάδα. Στόχος του μαθήματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν ένα είδος ‘πληροφορικής κουλτούρας‘, πράγμα που θα τους επιτρέψει να ενσωματωθούν καλύτερα στο σύγχρονο κόσμο. Οι στόχοι δεν περιορίζονται στην κατάρτιση των μαθητών σε ζητήματα τεχνολογικού χαρακτήρα (χρήση υπολογιστών, εκμάθηση λογισμικών κ.λπ.) αλλά έχουν ως στόχο

  • την κατανόηση βασικών εννοιών και την απόκτηση διαχρονικών γνώσεων στην Πληροφορική
  • την ανάπτυξη διαχρονικών δεξιοτήτων χρήσης του υπολογιστή ως εργαλείο έρευνας, επίλυσης προβλημάτων και μάθησης
  • την καλλιέργεια δεξιοτήτων μεθοδολογικού χαρακτήρα (έκφραση και διερεύνηση ιδεών, δημιουργικότητα, διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, πειραματισμός και
    ανίχνευση λαθών) και δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου (κριτική και αναλυτική σκέψη, συνθετική ικανότητα)
  • την απόκτηση ευρύτερης παιδείας και κουλτούρας γύρω από την Πληροφορική.

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι βασικές ενότητες που θα διδαχθούν:

Ενότητα: Βασικές έννοιες της Πληροφορικής, των Η.Υ., υπολογιστικών και ψηφιακών συστημάτων

Στόχος: Οι σπουδαστές να έχουν μια γενική γνώση για τους Η.Υ. και τα ψηφιακά συστήματα στη σύγχρονη πραγματικότητα και για την πληροφορία ως σύγχρονο κοινωνικό αγαθό.

Στόχος: Οι σπουδαστές να γνωρίζουν τα κυριότερα από τα στοιχεία (υλικά τμήματα) από τα οποία αποτελείται ένας (προσωπικός) Η.Υ. Να γνωρίζουν επίσης βασικές κατηγορίες Η.Υ

Στόχος: Οι σπουδαστές να γνωρίζουν ορισμένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των Η.Υ. και των ψηφιακών συστημάτων γενικότερα, αλλά και μερικά από τα μειονεκτήματα τους

Ενότητα: Περιβάλλον εργασίας σε έναν Η.Υ

Στόχος: Οι σπουδαστές να είναι σε θέση να εκτελέσουν στοιχειώδεις εργασίες σε ένα παραθυρικό/γραφικό περιβάλλον εργασίας με παράθυρα, μενού, αρχεία, φακέλους, υποφακέλους

Ενότητα: Χρήση επεξεργαστή κειμένου

Στόχος: Οι σπουδαστές να είναι σε θέση να εκτελέσουν βασικές εργασίες: άνοιγμα, δημιουργία κειμένου, αποθήκευση, μορφοποίηση εκτύπωση

Ενότητα: Ψηφιακές παρουσιάσεις

Στόχος: Οι σπουδαστές να είναι σε θέση να εκτελέσουν βασικές εργασίες: άνοιγμα, δημιουργία ψηφιακών «διαφανειών», αποθήκευση, μορφοποίηση εκτύπωση

Ενότητα: Λογιστικά φύλλα

Στόχος: Οι σπουδαστές να είναι σε θέση να εκτελέσουν βασικές εργασίες: άνοιγμα, δημιουργία νέων αρχείων, διαχείριση κελιών, χρήση στοιχειωδών τύπων (άθροιση, διαφορά) αποθήκευση, μορφοποίηση εκτύπωση

Ενότητα: Πλοήγηση, ασφάλεια στο Διαδίκτυο, Αναζήτηση πληροφοριών

Στόχος: Οι σπουδαστές να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν ένα φυλλομετρητή (browser), να πλοηγηθούν και να χρησιμοποιήσουν μια μηχανή αναζήτησης. Να έχουν βασικές γνώσεις όσον αφορά την ασφαλή πλοήγηση και γενικότερα την ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Ενότητα: Ηλεκτρονική αλληλογραφία και χρήση εργαλείων άμεσης επικοινωνίας (Skype, ooVoo κλπ)

Στόχος: Οι σπουδαστές να είναι σε θέση να στείλουν και να παραλάβουν ηλεκτρονική αλληλογραφία και να χρησιμοποιήσουν τα περιβάλλοντα (ένα τουλάχιστον περιβάλλον) άμεσης επικοινωνίας

 


Πηγές:

  • Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κορυδαλλού. (n.d.). Ανάκτηση Νοέμβριος, 20, 2018, Από http://sde-koryd.att.sch.gr/grammatismoi/computers/computers.html
  • Β. Δαγδιλέλης και Τ. Θεοφανέλλης «O πληροφορικός γραμματισμός στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», Θεσσαλονίκη & Μυτιλήνη, 2013