Μενού Κλείσιμο

Στόχος του Περιβαλλοντικού Γραμματισμού αποτελεί η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και η ενδυνάμωση της οικολογικής συνείδησης των εκπαιδευομένων μέσω της απόκτησης γνώσεων για τη σύγχρονη περιβαλλοντική κοινωνική και εκπαιδευτική πραγματικότητα.

Παράλληλα επιδιώκεται η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να είναι σε θέση να αναλύουν σε βάθος τους περιβαλλοντικούς προβληματισμούς, να κατανοούν τις αλληλεπιδράσεις αυτών με τη σημερινή κοινωνία και να αναπτύξουν απαιτούμενες ικανότητες για την ανάληψη ατομικών περιβαλλοντικών επιλογών και δράσεων.