Μενού Κλείσιμο

Σκοπός: Ο βασικός σκοπός του γραμματισμού στην αγγλική γλώσσα είναι η απόκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων στην αγγλική, ώστε να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι/ες ένα επίπεδο γραμματισμού που θα τους επιτρέπει να κατανοούν και να παράγουν λόγο συχνής χρήσης σε περιβάλλοντα όπου συχνάζουν αλλόγλωσσοι πολίτες ή σε περιβάλλοντα όπου η αγγλική χρησιμοποιείται ως γλώσσα επαφής. Επιδιώκεται η προοδευτικά αναπτυσσόμενη ικανότητα των εκπαιδευομένων να μετέχουν αποτελεσματικά σε περιστάσεις επικοινωνίας με μέσον την αγγλική γλώσσα ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις στοιχειώδεις απαιτήσεις του κοινωνικού, εκπαιδευτικού και επαγγελματικού τους χώρου.

Στόχοι:

Στο τέλος του διετούς κύκλου μαθημάτων επιδιώκεται οι εκπαιδευόμενοι:

α) να έχουν αναπτύξει δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου

β) να έχουν αναπτύξει δεξιότητες παράλληλης χρήσης της ελληνικής και της αγγλικής, μέσα από αυθεντικές επικοινωνιακές καταστάσεις που προάγονται από τη διαθεματική προσέγγιση

γ) να έχουν αναπτύξει βασικό λεξιλόγιο για ένα ευρύ φάσμα θεματικών περιοχών

δ) να κατανοούν και να διατυπώνουν στην αγγλική βασικές γλωσσικονοητικές έννοιες τις οποίες θα χρησιμοποιήσουν σε ποικίλες επικοινωνιακές καταστάσεις

ε) να μπορούν να χρησιμοποιούν κατάλληλες λεξικογραμματικές δομές που σχετίζονται με μια πληθώρα λειτουργιών της γλώσσας ώστε να ανταποκρίνονται σε ποικίλες επικοινωνιακές περιστάσεις που προκύπτουν στο πλαίσιο των διαπροσωπικών σχέσεων στο άμεσο και ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον.

Ειδικοί Στόχοι:

Σχετικά με την κατανόηση προφορικού λόγου επιδιώκεται οι εκπαιδευόμενοι:

  • να αποκτήσουν την ικανότητα να κατανοούν το κύριο νόημα αυθεντικού προφορικού λόγου όταν ο συνομιλητής τους χρησιμοποιεί την αγγλική ως γλώσσα επικοινωνίας
  • να μπορούν να κατανοούν στοιχειωδώς πληροφορίες που παρέχονται στην αγγλική από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
  • να κατανοούν κείμενα όπως αγγελίες, ανακοινώσεις, αφηγήσεις, δελτία καιρού, διαφημίσεις, ειδήσεις, εντολές, καθημερινούς διαλόγους, μηνύματα, οδηγίες, παραγγέλματα, απλές περιγραφές, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, απλές ερωτήσεις (καταγωγή, διαμονή, οικογενειακή κατάσταση), κ.α.

Σχετικά με την παραγωγή προφορικού λόγου, επιδιώκεται οι εκπαιδευόμενοι:

  • να αποκτήσουν την ικανότητα να παράγουν απλό προφορικό λόγο με κατανοητή προφορά και σωστό τονισμό και απόχρωση ώστε να ανταποκρίνονται επιτυχώς σε καταστάσεις καθημερινής επικοινωνίας.
  • να αποκτήσουν επικοινωνιακή ευχέρεια (fluency) και να επιλέγουν κατάλληλα λεξικογραμματικά στοιχεία (appropriacy) ανάλογα με την κοινωνική περίσταση.
  • να παράγουν απλές ερωτήσεις με σκοπό την έναρξη επικοινωνίας, απλές περιγραφές, απλές οδηγίες, οδηγίες χρήσης, χαιρετισμούς, κ.α.

Σχετικά με την κατανόηση γραπτού λόγου επιδιώκεται οι εκπαιδευόμενοι:

  • να αποκτήσουν την ικανότητα να διαβάζουν απλό γραπτό λόγο και να κατανοούν γενικές και ειδικές πληροφορίες
  • να κατανοούν ανακοινώσεις, απλές αφηγήσεις, επιστολές, αφίσες, διαφημίσεις, εντολές του Η/Υ, επιγραφές, ετικέτες προϊόντων, καταλόγους, λεζάντες, μενού, οδηγίες, οδηγίες χρήσης (π.χ. ηλεκτρονικών συσκευών), σύντομες περιγραφές, πινακίδες συχνής χρήσης, ποιήματα, σημειώματα, κ.α.
  • να είναι επίσης σε θέση να κατανοούν τον πολυτροπικό χαρακτήρα των κειμένων και να χρησιμοποιούν λεξικό.

Σχετικά με την παραγωγή γραπτού λόγου επιδιώκεται οι εκπαιδευόμενοι:

  • να αποκτήσουν την ικανότητα να παράγουν σύντομο γραπτό κείμενο με συνοχή, ορθή γραφή (spelling) και σωστή χρήση των σημείων στίξης (punctuation), χρησιμοποιώντας απλές γλωσσικές δομές