Μενού Κλείσιμο

Βασικός σκοπός του αριθμητικού γραμματισμού είναι οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν ?αθη?ατικές γνώσεις, δεξιότητες και συ?περιφορές, τις οποίες δεν απέκτησαν στο σχολείο, λόγω της πρώι?ης εγκατάλειψης του σχολείου ή της ?η προσαρ?ογής τους στο σχολικό περιβάλλον ή,τέλος, επειδή το ίδιο το σχολείο δεν παρείχε τέτοιες γνώσεις, οι οποίες να είναι προσαρ?οσ?ένες και να βοηθούν το άτο?ο σε καταστάσεις της καθη?ερινής ζωής.

Οι γενικοί σκοποί που διατυπώθηκαν παραπάνω, εξειδικεύονται σε επι?έρους στόχους, οι οποίοι αφορούν την απόκτηση των κατάλληλων γνώσεων και δεξιοτήτων που θα επιτρέπουν στους εκπαιδευο?ένους:

 • να ανταποκρίνονται στις καθη?ερινές πρακτικές??αθη?ατικέςτους ανάγκες (υπολογισ?οί, ?ετρήσεις, επίλυση προβλη?άτων)
 • να αναπτύσσουν βασικές ?αθη?ατικέςικανότητες επικοινωνίας, αιτιολόγησης και κριτικής σκέψης
 • να αναπτύξουν θετική στάση για τα ?αθη?ατικά να θεωρούν τα ?αθη?ατικά ?έρος του ελληνικού αλλά και του παγκόσ?ιου πολιτισ?ού.
 • Να γνωρίσουν περισσότερο την ιστορία των ?αθη?ατικών και να ?πορούν από ?όνοι τους να τη ?ελετούν και να τη συνδέουν ?ε τα ?αθη?ατικά που γνωρίζουν να χρησι?οποιούν στα ?αθη?ατικά τη γλώσσα για να εκφράζουν τις σκέψεις τους,
 • να αναφέρονται σε έννοιες και ειδικούς όρους. Με αυτόν τον τρόπο θα ?πορούν
 • να επικοινωνούν ?ε άλλους στο επίπεδο του προφορικού και του γραπτού λόγου να ?πορούν να συνεργάζονται και να επικοινωνούν ?ε άλλους σε ?αθη?ατικά θέ?ατα αναπτύσσοντας οργανω?ένη αιτιολόγηση, ορθό λόγο, ερωτήσεις, συζήτηση κτλ.
 • να αποκωδικοποιούν τα δεδο?ένα και να προσδιορίζουν ένα πρόβλη?α, όταν παρουσιάζεται ?έσα στα πλαίσια της καθη?ερινότητας
 • να ?πορούν να εργάζονται ?όνοι τους σε ?αθη?ατικά θέ?ατα και να ?αθαίνουν ?έσα από αυτήν τη διαδικασία καινούργια περιεχό?ενα και έννοιες
 • να κατανοούν τις αναπαραστάσεις στοιχείων της επικαιρότητας ?ε τα εργαλεία της στατιστικής (γραφικές παραστάσεις, διαγρά??ατα, ραβδογρά??ατα, πίνακες), καθώς και να χρησι?οποιούν τα εργαλεία αυτά στα πλαίσια των εργασιών τους να κατανοούν διάφορους χρήσι?ους αλγόριθ?ους(αλγόριθ?ους πράξεων, επίλυσης εξισώσεων κ.ά.)
 • να επιλέγουν το πότε και το πώς θα τους χρησι?οποιούν στα πλαίσια των σχολικών αλλά και των καθη?ερινών τους εργασιών
 • να προσεταιριστούν ?έσα από περιστατικά που προσο?οιάζουν στην πραγ?ατικότητα τις ?αθη?ατικές έννοιεςτης ?εταβλητής, της συνάρτησης, όπως και έννοιες της γεω?ετρίας να χρησι?οποιούν τις παραπάνω έννοιες ?ε επωφελή γι? αυτούς τρόπο να διαβλέπουν τις γενικές αρχές πίσω από τα επι?έρους φαινό?ενα,
 • να ?εταβαίνουν ?ε άνεση από το ειδικό στο γενικό και αντίστροφα να αντι?ετωπίζουν ?η συ?βατικά προβλή?ατα, για των οποίων την επίλυση δεν έχει προβλεφθεί αλγόριθ?ος να συνδυάζουν γνώσεις από διαφορετικούς χώρους των ?αθη?ατικών

(Πηγή: Χαράλαμπος Λεμονίδης)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

http://sde-kardits.kar.sch.gr/wp-content/uploads/2012/03/Odigos_spoudwn.pdf

Άλλες πηγές για το μάθημα του Αριθμητικού Γραμματισμού: http://reader.ekt.gr/bookReader/show/index.php?lib=EDULLL&item=1161&bitstream=1161_01#page/6/mode/2up