Μενού Κλείσιμο

Ο επιστη?ονικός γρα??ατισ?ός είναι απαραίτητος προκει?ένου ο ?έσος πολίτης να έχει τη δυνατότητα: να λειτουργεί στο τεχνολογικά δια?ορφω?ένο περιβάλλον του, να διαχειρίζεται ?ε σχετική ευκολία τα προϊόντα της τεχνολογίας και να συ??ετέχει ?ε επιχειρή?ατα σε αποφάσεις που αφορούν τεχνολογικές παρε?βάσεις στο δη?όσιο χώρο να επικοινωνεί για θέ?ατα επιστή?ης στη δη?όσια κοινωνική ζωή (να παρακολουθεί εκλαϊκευ?ένα επιστη?ονικά ντοκυ?ανταίρ ή επιστη?ονικά άρθρα σε εφη?ερίδες και περιοδικά, να επιχειρη?ατολογεί για σχετικά θέ?ατα ?ε άλλους ο?ιλητές κτλ.) να «επιλύει προβλή?ατα» στην καθη?ερινή του ζωή, αξιοποιώντας τα εφόδια που του παρέχει ο επιστη?ονικός τρόπος σκέψης να αναγνωρίζει το σύνθετο των προβλη?άτων που προκύπτουν καθη?ερινά και των αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν και να ?ην υποκύπτει εύκολα σε ?εταφυσικές ερ?ηνείες γεγονότων

Σύ?φωνα ?ε τα παραπάνω, ο απόφοιτος του ΣΔΕ θα πρέπει:

  • να έχει εξοικειωθεί ?ε το φυσικό κόσ?ο, αναγνωρίζονταςτόσο την ποικιλία του, όσο και την αρ?ονία του (τη δυνατότητα να περιγραφεί ?ε ?ερικές απλές αρχές και νό?ους)
  • να κατανοεί τη φύση των Φυσικών Επιστη?ών και της Τεχνολογίας (τις βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστη?ών και της Τεχνολογίας και πώς αυτές αναπτύχθηκαν στο πέρασ?α των αιώνων)
  • να εξηγεί πώς οι Φυσικές Επιστή?ες ?ελετούν και περιγράφουν τον κόσ?ο και πώς η Τεχνολογία συνεχώς τον τροποποιεί να αποκτήσει συνείδηση των βασικών τρόπων ?ε τους οποίους αλληλοεξαρτώνται οι Φυσικές Επιστή?ες, τα Μαθη?ατικά και η Τεχνολογία να γνωρίζει ότι οι Φυσικές Επιστή?ες και η Τεχνολογία είναι κατακτήσεις του ανθρώπου και ότι αυτό αντανακλάται τόσο στην ισχύ τους, όσο και στα όριά τους
  • να έχει εκτεθεί και εν ?έρει κατακτήσει τον επιστη?ονικό τρόπο σκέψης: διατύπωση ερευνητικού ερωτή?ατος, αναγνώριση των παρα?έτρων από τις οποίες εξαρτάται ένα πρόβλη?α ή φαινό?ενο, πειρα?ατικός έλεγχος, συλλογή δεδο?ένων, ανάλυση και ερ?ηνεία των αποτελεσ?άτων εξαγωγή συ?περασ?άτων
  • να έχει εκτεθεί και εν ?έρει κατακτήσει την τεχνολογική ικανότητα: τις νοητικές και πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται προκει?ένου να ?πορεί να αποφασίζει, να σχεδιάζει,
  • να προγρα??ατίζει, να οργανώνει και να υλοποιεί την κατασκευή ενός προϊόντος ή ενός έργου
  • να χρησι?οποιεί την επιστη?ονική γνώση και τον επιστη?ονικό τρόπο σκέψης για προσωπικούς και κοινωνικούς σκοπούς
  • να έχει επεξεργαστεί θέ?ατα τα οποία διατρέχουν τις Φυσικές Επιστή?ες και την Τεχνολογία και φανερώνουν τον τρόπο ?ε τον οποίο ο κόσ?ος λειτουργεί
  • να έχει αντιληφθεί τον ρόλο των Φυσικών Επιστη?ών και της Τεχνολογίας στην κοινωνία και στις ζωές των ανθρώπων
  • να ?πορεί να εντοπίζει στο γύρω κόσ?ο τις καλές/κακές ? για το κοινωνικό σύνολο ? χρήσειςτης Τεχνολογίας και να διατυπώνει σχετικά επιχειρή?ατα για το πώς ?πορεί να επιτυγχάνονται/αποφεύγονται.

Πηγή: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ, 2010

http://sde-kardits.kar.sch.gr/wp-content/uploads/2012/03/Odigos_spoudwn.pdf